Martin Reul Psychosociale Praktijk


Dedemsvaartweg 70 2545 AC Den Haag
06 53412694 Klik om te bellen

Over Martin Reul Psychosociale Praktijk

Bent u een werkgever of manager die op zoek is naar gemakkelijk toegan-kelijke, persoonlijke en eerlijke begeleiding voor uw medewerkers?

Als therapeut geef ik begeleiding bij depressie, burn-out, trauma's, ang-sten, verlies- rouwverwerking en relatietherapie.
Vanuit spiritualistische grondslag ben ik van mening dat ieder mens het recht heeft het beste uit zichzelf te halen. Iedere manager of onderne-mer heeft de kans het beste uit zijn/haar medewerkers te halen. Dit kan door grensverleggend denken, competentieverbetering, het ontdekken van kwaliteiten en het bereiken van doelen.
Misschien is het doel voor u niet het belangrijkste, maar het proces daar naar toe. U bent degene die de weg en het resultaat bepaalt. Als coun-selor ben ik uw instrument, als therapeut heb ik mij steeds gebaseerd op het spiritualisme dat voor mij de meest zuivere vorm van contact vormt in geestelijke zin. Vaak heb ik mij afgevraagd hoe ik het spiritua-lisme als diepgaande, alomvattende ervaring een rol kan laten spelen bij het oplossen van de menselijke problemen die ik in mijn praktijk en bij lezingen dagelijks tegenkom.
Een groot deel van de bevolking in Nederland heeft psychische klachten die gerelateerd zijn aan psychosociale problemen. Stress, het gevoel dat er continu druk op je wordt uitgeoefend en het gebrek aan rust spelen een belangrijke rol. Klachten die veel voorkomen zijn: overspannen-heid, vermoeidheid, burn-out, depressie, somberheid, irritatie, angst-klachten, spanningspijn en verlies van vreugde. Het gevoel vast te zitten in werk- en/of relatieproblemen kan een crisis in je leven veroorzaken. Dat zijn momenten waarop hulp soms hard nodig is.
Het is heel normaal dat ieder mens regelmatig kampt met problemen, crisis en verlies. Gebeurtenissen hebben invloed op je stemming(en); deze komen en gaan. Loslaten, stilstand en het verzamelen van nieuwe energie voor een nieuwe weg is een volkomen natuurlijke manier van leven. Normaal is het dus dat je het af en toe niet ziet zitten en daarom even helemaal niets kunt doen.

Het is ook normaal dat je soms met verdriet moet leven. Dat je inlevert op het gebied van gezondheid. Dat je jouw idealen niet altijd kunt be-reiken.
Het is niet normaal als het bovenstaande leidt tot langdurige inactiviteit en het gevoel geen grip meer op je leven te hebben. Dat omstandighe-den leiden tot een continu gevoel van somberheid en het verlies van levensvreugde. Dat je het gevoel hebt steeds weer in dezelfde omstan-digheden terecht te komen en het lijkt of je omgeving je voortdurend tegenwerkt. Dat je het leven als vijandig beschouwt of je omgeving ziet als oorzaak van jouw situaties en naar prikkels zoekt waardoor versla-vingen in welke vorm dan ook gemakkelijk kunnen ontstaan.
Aan de hand van intensieve gesprekken krijg ik samen met uw medewer-ker helder waar het probleem echt zit en wordt de verandering en ver-volgens de verbetering tot stand gebracht. Als therapeut / counselor, confronteer, luister en reflecteer ik om in een psychosociale balans te komen.

Ziekteverzuimbeleid preventie / poortwachter
Zoals bekend hielp de arbodienst werkgevers bij het opstellen en uitvoe-ren van een goed arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Van-af 1994 was het voor elk bedrijf met werknemers in loondienst verplicht om zich bij een arbodienst aan te sluiten. Sinds 1 juli 2005 zijn bedrij-ven nog steeds verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij preventie- en verzuimaanpak, maar zijn er alternatieven voor deze in-vulling?

Wat zijn psychosociale problemen?

Het betreft hier twee soorten problemen die met elkaar samen hangen. Problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten.

? men voelt zich angstig, boos of verlaten.

Of problemen die te maken hebben met instanties of andere mensen.

? Problemen die te maken kunnen hebben met familie, bu-ren, kinderen, collega’s, of de leidinggevende, de bank of belastingdienst, de gemeente of woningbouwvereniging.

Stelt u zich het volgende psychosociale probleem eens voor: een mens kan zich angstig en somber voelen omdat bijvoorbeeld een partner zich nooit aan afspraken houdt. Of als het gewoon niet lukt om onstane problemen zelf op te lossen, dit soort situaties kunnen gevoelens in het leven gaan beheersen. Gevoelens van machteloosheid. Hierdoor gaat het op uw werk ook slechter, dat werk krijgt u niet af, of u krijgt ruzie met de leidinggevende of collega’s. Zo raken er steeds meer mensen bij betrokken en worden de problemen steeds groter.

Ieder mens reageert op zijn/haar eigen manier. Bij psychosociale problemen kan het zijn dat men zich terugtrekt, stil en somber wordt, gespannen, agressief of opvliegend reageert. Sommigen vluchten in alcohol, drugs of gokken. Dit kan leiden tot nieuwe probleemsituaties met buren, op het werk of thuis. Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak te maken met hoofdpijn, hartkloppingen of een slechte nachtrust.

Vaak bestaan er verschillende problemen tegelijk en het is meestal lastig om te zeggen wanneer ze zijn ontstaan. Wat we wel weten is dat er veel van mensen wordt gevraagd. Er komt zoveel op hen af: radio, televisie, internet, rekeningen, gemeentelijke zaken, voorwaarden in contracten. Soms ontstaat er grote onzekerheid of verwarring, mensen moeten zoveel regelen en ook rekening houden met hun omgeving. Als er dan een probleem optreedt, zoals ziekte, scheiding of schulden wordt het lastig om aan alle eisen te voldoen. Soms lukt het gewoon niet meer om het overzicht te houden en alles zelf goed te regelen. Dan stapelen de problemen zich op.

Zijn er mogelijkheden tot samenwerking met Zorg van de Zaak?

Met zorgverlening van de zaak geef je je werknemers toegang tot snel herstel bij psychosociale problemen. Ik heb de regie en ben het aan-spreekpunt voor zowel de werknemer als de werkgever. Ik herken snel problemen op psychosociaal gebied. Voor begeleiding van meerdere medewerkers tegelijkertijd kan het kosten besparend werken als ik bin-nen uw bedrijf bepaalde dagdelen aanwezig ben.

Als een werkgever voor zijn medewerkers zorgt, dan zorgen die mede-werkers ook voor de zaak. Vanuit die visie is mijn zorg van en voor de zaak ontstaan.

Als psychosociaal therapeut ben ik uw instrument. Aan de hand van 10 tot 15 intensieve gesprekken krijg ik samen met de cliënt helder waar de echte problemen zitten en wordt de verandering en vervolgens de verbetering tot stand gebracht. Door confrontatie, luisteren en re-flectie vindt de cliënt zijn/haar natuurlijke balans.

U bent als ondernemer verantwoordelijk voor het oplossen van uw perso-neelsvraagstukken maar ook voor de inspanningen die u pleegt om uw be-drijf vitaal te houden.

Samenwerken met mij levert u veel voordelen op. Door samen te wer-ken en samen in uw medewerkers te investeren worden de knelpunten van ziekteverzuim binnen uw organisatie snel opgespoord en aangepakt. Vanuit mijn idealisme in het leven en het opbouwen van vertrouwens-banden met ondernemers en de medewerkers heb ik in tegenstelling tot andere organisaties, geen winstoogmerk.

Mijn doel is investeren in mensen en hun ziekteverzuim te beperken, hun ervaringen en knelpunten op de werkvloer maar ook in hun privé situatie te delen en waar mogelijk oplossingen te bieden. Daarnaast bied ik u als ondernemer de mogelijkheid de schadelast van het ziektever-zuim te beperken. Samenwerken met mij betekent professionele onder-steuning en begeleiding van uw medewerkers bij ziekte en re-integratie waardoor de schade als gevolg van ziekteverzuim en hoge boetes voor-komen kan worden.

U als ondernemer of P&O manager doet van alles zelf binnen uw bedrijf en daar kunt u best een beetje trots op zijn omdat u alles zo goed in de hand heeft, maar misschien zijn er toch nog zaken waar u niet geheel zeker van bent. Misschien is het dan handig om een veilige back-up ach-ter de hand te hebben, een paar keer per jaar een sparring-gesprek of iemand die u kunt mailen of bellen. Binnen mijn netwerk zit vast en ze-ker een arbeidsrechtadvocaat, arbeidskundige of arts die het beste bij uw organisatie past en voor uw bedrijf belangrijk kan zijn.

Voor minder grote bedrijven is het een forse investering om mensen aan te nemen. Emotie speelt vaak een grote rol bij het beoordelen en selec-teren van nieuwe medewerkers. Als adviseur kan ik u van dienst zijn en geheel onafhankelijk kan ik u ondersteunen bij de beoordeling van men-sen voor de juiste functie binnen uw bedrijf op een sociaal zakelijke manier.

Iedere onderneming, iedere ondernemer en iedere medewerker is an-ders. Als u besluit mij in te schakelen voor de begeleiding van uw mede-werkers of om voor uzelf iemand als back-up achter de hand te hebben, dan betekent dit een stukje maatwerk binnen uw organisatie en voor uw medewerkers. U bespreekt dan met mij in een persoonlijk gesprek hoe ik u van dienst kan zijn en in welke mate u van mijn diensten gebruik wilt maken. U gaat een verbintenis met mij aan die u zelf bepaalt. Uw wensen zullen hierbij het uitgangspunt zijn. U kunt er vertrouwen in hebben dat ik vertrouwelijk met uw informatie om zal gaan.

Er zijn twee mogelijkheden om van mijn diensten gebruik te maken.

? Bij begeleiding van uw medewerkers tijdens ziekte of anderszins bestaat zo’n traject uit 10 á 15 gesprekken van elk 1½ uur de kosten voor een dergelijke begeleiding bedragen € 700,00 of € 1025,00 excl. btw. (excl. eventuele reiskosten)

? Tevens bied ik u de mogelijkheid een bepaalde tijd per maand, kwartaal of per jaar bij mij in te kopen. Ook hier is de duur van elk gesprek 1½ uur. Dit betekent dat ik u voor een begeleiding van tien gesprekken € 650,00 excl. btw. in rekening breng. Dit aanbod geldt alleen als u minimaal 10 uur per maand of meer inkoopt met een looptijd van mini-maal 6 maanden.

Samen bekorten we op onnodig verzuim.

Wilt u als werkgever of manager uw medewerkers ondersteunen in werk en/of thuissituatie en daarmee in hun ontwikkeling?

Er kunnen situaties met een medewerker zijn waarin u duidelijkheid zoekt, zodat u weet hoe u samen met deze medewerker verder kunt. Wat speelt er allemaal en wat kunnen we eraan doen? En wie kan de juiste ondersteuning bieden?

U bent verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Niet alle me-dewerkers lijken zich daarbij aan te kunnen sluiten.

Wat als een medewerker zich ziek meldt met vage klachten over ver-moeidheid, stress, verdriet, even een time-out willen nemen, burn-out volgens de huisarts, psychisch belast, het niet meer zien zitten… vul maar aan. U wilt besluiten nemen voor de voortgang en continuïteit van uw bedrijf, vestiging of afdeling en het team waarmee u samenwerkt. Er zijn twijfels, dit weerhoudt u ervan te focussen. U wilt afspraken na-komen. Kortom, u wilt duidelijkheid over waar de problemen zich voor-doen, zodat u oplossingen vindt waardoor u spijkers met koppen kunt slaan en knopen kunt doorhakken!
Duurt verzuim als gevolg van deze klachten langer dan een week, dan is er meer aan de hand.

Elke dag verzuim inclusief vervanging kost u gemiddeld € 100,00 tot
€ 200,00 per dag. In een regulier psychologisch traject komen de kosten voor de eerste zes maanden al snel op € 12.500,00 tot € 25.000,00.

Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers met psychische klachten zo snel mogelijk weer in contact moeten komen met hun werkomgeving.
Er volledig langdurig uitstappen is niet de oplossing. Natuurlijk is een time-out soms oké en misschien noodzakelijk. De praktijk leert echter dat mensen vaak veel te lang thuis zitten. De werkgever betaalt deze afwezigheid en ergert zich omdat het zo ongrijpbaar is.

Mijn unieke behandelmethode is gericht op een versnelde terugkeer in het arbeidsproces. Ook wanneer de arbeidsverhouding verstoord is, zo-dat u zicht krijgt op het spanningsveld.

? u bepaalt of ik uw medewerker mag begeleiden

? u houdt het ziekteverzuim in handen

? uw medewerker heeft binnen een week na aanvraag zijn/haar intakegesprek, eventueel in de avonduren

? ik vind dat u recht hebt op een terugkoppeling van het pro-bleem (uiteraard met in achtneming van medisch geheim en altijd met instemming van uw medewerker)

? Ik ben erop uit uw medewerker zo spoedig mogelijk aan het werk te laten gaan of te re-integreren. Ik ga niet onein-dig door met therapie.

Ik heb meer dan 18 jaar ervaring in het begeleiden van mensen die last hebben van twijfel, onrust of stress in hun privé- of werksituatie. Mijn ervaring leert dat langdurig ziekteverzuim in veel gevallen voorkomen kan worden door in de thuissituatie van de werknemer mee te kijken. De thuissituatie kan een grote belemmering vormen voor het re-integreren naar arbeid vanuit verzuim. De resultaten die ik boek hebben betrekking op het werk van mijn cliënten. Ze ontspannen en hebben weer helder voor ogen wat ze echt willen en ook goed kunnen. Ze vin-den de kracht en motivatie ergens voor te willen gaan en verantwoorde-lijkheid te nemen voor de verwachtingen ten aanzien van hun resulta-ten.

Duidelijkheid voor u dus, duidelijkheid die nodig is om de juiste beslis-singen te nemen voor vooruitgang en continuïteit van uw organisatie.
Uw proactiviteit en de ondernemerszin die hierdoor wordt bevorderd, geeft een goede stimulans voor uw hele team. Mochten er medewerkers in uw organisatie zijn die extra aandacht nodig hebben, dan kan ik u werk uit handen nemen.

Mission statement

Ik weet dat mensen gelukkig worden van wat ze bijdragen en creëren in hun leven. Hun werk, gezin maar ook hun sociale leven is een belangrij-ke factor in hun leven. Kortom, het is belangrijk om als mens gezien te worden. Wie je bent, wat je bijdraagt en wat je drijfveren zijn.
In de gesprekken die ik met mensen voer, laat ik hen ervaren dat ze op hun manier uniek zijn, dat ze zichzelf mogen zijn. Ik haal hun sterke kanten en eigenschappen naar boven. Dit geeft ze innerlijke rust en zelfvertrouwen. Door deze innerlijke rust en ontspanning komen men-sen in diverse gesprekken tot conclusies. Wat wil ik bijdragen, wat zijn de stappen die ik ga zetten om zinvol bezig te zijn met perspectief. Hierdoor komen mensen in beweging en nemen weer het heft in handen en komen tot beslissingen.

Bewust zijn van hoe het leven in elkaar steekt is zeer belangrijk in het leven. Mensen die zich bewust zijn of bewust worden zie ik als unieke persoonlijkheden, iets wat mij enorm kan raken. Een mens die bewust in het leven staat of gaat staan weigert te kopiëren uit zijn/haar omge-ving om zich daarachter te verschuilen, maar neemt juist verantwoorde-lijkheid. Ieder mens heeft er oog voor hoe anderen in het leven staan, maar toch zal men zijn eigen unieke aandeel laten zien en je daarmee weten te raken.

Hiermee creëren mensen een stimulerende rol, in het gezin, een werk-situatie, kortom hun omgeving. Of dit nu een groep betreft, een team of in welke vorm dan ook iets onze weg kruist, hun puurheid zorgt er altijd voor dat er standpunten zijn maar ook kunnen worden herzien, vragen mogen worden gesteld. Excuus en complimenten mogen en kunnen wor-den gemaakt. Dit betekent groei, inzicht en balans.

Uit ervaring concludeer ik steeds dat mensen mij zien als onbevooroor-deeld en bewust. Dat is ook mijn insteek geweest in mijn leven om steeds opnieuw mogelijkheden te ontdekken, daar waar anderen afha-ken. Mijn aandacht voor het verschijnsel mens heeft de gedrevenheid gebracht mezelf verder te ontwikkelen om anderen te kunnen onder-steunen in het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Ik ont-dek steeds nieuwe mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen, ze bewust te maken en ze verantwoordelijkheid te laten nemen. Hierdoor ben ik in staat mij ten dienste van anderen te stellen om hen te helpen hun potentieel aan te spreken.

Mijn boodschap aan anderen: blijf bewegen, elke actie heeft zin, hoe klein de actie ook lijkt. De ervaring hiermee leert mij dat elke actie zin heeft, het leert je waar je angsten liggen, welke keuzes je kunt maken, wat je wel en niet wilt. Elke angst, vraag of probleem geeft je oefenma-teriaal en een spiegel die je jezelf voorhoudt. Gaandeweg ontwikkel je jezelf en krijg je inzicht in valkuilen die je op je weg tegenkomt. Vaak ontdek je dan dat je altijd meer kunt en dat je weer anders bent dan je dacht.
Vraag om hulp als dat nodig is. Zelf doen, maar niet alleen!

Martin Reul
Tubasingel 18 2287 CM Rijswijk
Tel: 070 - 396 13 38 Mob: 06 - 53 41 26 94
E - mfr@martinreul.nl W - www.martinreul.nl
Bank nr: 55.92.28.317 KvK nr: 27350254 · BTW nr: 0298.18.989.B01 1

Martin Reul Psychosociale Praktijk in het kort

Soort geneeskundige

Magnetiseur
Therapeut (algemeen)

Diensten / therapieen / geneeswijzen

Aura reading / healing
Bio-energetica
Coaching
Emotioneel Lichaamswerk
Magnetiseren
Paragnost
Psycho-sociale therapie
Psychomotorische therapie
Regressie therapie
Reiki
Spirituele geneeswijze

's avonds geopend

Ja

Onze locatie

Martin Reul Psychosociale Praktijk


Dedemsvaartweg 70 2545 AC Den Haag
06 53412694 Klik om te bellen